send link to app

Disaster Edu. app for iPhone and iPad


4.4 ( 8144 ratings )
Education
Developer: UNBUG Solution Co., Ltd.
Free
Current version: 1.1.1, last update: 1 year ago
First release : 26 Oct 2016
App size: 38.95 Mb

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำ Application เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ และแนวทางในการลดความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติ ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งประชาชนทั่วไป

ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลเหล่านี้ได้จาก Application
- ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ
- ข่าวสารและสถานการณ์ภัยพิบัติรอบตัว
- ข้อมูลหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ รวมทั้งแผนที่และเส้นทางเดินทาง
- เกร็ดความรู้และแนวทางในการเตรียมรับมือภัยพิบัติ