send link to app

Disaster Edu.


4.4 ( 8144 ratings )
Bildung
Entwickler UNBUG Solution Co., Ltd.
Frei

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำ Application เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ และแนวทางในการลดความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติ ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งประชาชนทั่วไป

ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลเหล่านี้ได้จาก Application
- ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ
- ข่าวสารและสถานการณ์ภัยพิบัติรอบตัว
- ข้อมูลหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ รวมทั้งแผนที่และเส้นทางเดินทาง
- เกร็ดความรู้และแนวทางในการเตรียมรับมือภัยพิบัติ